Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Centrum Kultury w Śmiglu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ul. T. Kościuszki 20. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, 

b) telefonicznie: +48 515 177 418,

c) e-mail:  ck@ck-smigiel.pl

Inspektor ochrony danych

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: ck@ck-smigiel.pl

Cele i podstawy przetwarzania

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

·      realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;

·      realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;

·      informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;

a)    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

b)   wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c)    promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d)   realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)

e)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

f)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

 

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:

a)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b)   podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst. przepisów prawa

c)    instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

6. Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

7. Zgodnie z RODO osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

c)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d)   prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

e)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) 

f)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

a)    podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

b)   podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

c)    podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.